CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA / CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Publicat per clubteniss 20 març 2019 Comentaris tancats a CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA / CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Per la present es convoca a tots/es els/les socis/es del Club de Tenis Sueca, a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es celebrarà, el diumenge dia 14 d’abril de 2019, a les 11.00 h. en primera convocatòria i a les 11.30 h. en segona i última convocatòria, a les instal•lacions del Club Social, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior .

2. Renúncies i incorporacions a la junta directiva.

3. Informe de la presidència.

4. Memòria, liquidació del pressupost, balanç de l’exercici 2018, rendició de comptes i aprovació si s’escau.

5. Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2019.

6. Projectes i propostes de la Junta Directiva.

7. Propostes que formulen els socis, que hauran d’anar avalades al menys per un 5 % del total de socis.

8. Precs i preguntes.

Ángel Ribera Hermano

PRESIDENTE DEL CLUB DE TENIS SUECA

= = = = = = = = = = = = = =

Por la presente, se convoca a todos/as los socios/as del Club de Tenis Sueca, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará, el domingo día 14 de abril de 2019, a las 11.00 h, en primera convocatoria, y a las 11.30 h. en segunda y última convocatoria, en las instalaciones de Club Social, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la Asamblea anterior.

2. Renuncias e incorporaciones a la junta directiva.

3. Informe de la presidencia.

4. Memoria, liquidación del presupuesto, balance del ejercicio 2018, rendición de cuentas y aprobación si corresponde.

5. Presupuesto para el ejercicio económico del año 2019.

6. Proyectos y propuestas de la junta directiva.

7. Propuestas que formulen los socios, que deberán ir avaladas por al menos el 5 % del total de socios.

8. Ruegos y preguntas.

Ángel Ribera Hermano

PRESIDENTE DEL CLUB DE TENIS SUECA

= = = = = = = = = = = = = =

Fotos del Club