Amb la finalitat d’actualitzar i optimitzar la base de dades de socis i beneficiaris del Club de Tenis Sueca, des de l’Administració del Club es van a dur a terme una sèrie d’accions per a verificar les seues dades personals i de domicili. 

Per a tal efecte haurà d’emplenar-se el FULL D’ALTA/MODIFICACIÓ EN FITXER DE SOCIS, que podrà arreplegar i lliurar a: 

  • En esta pàgina Web omplint i enviant el següent FORMULARI.
  • Emplenant i enviant el FORMULARI al correu electrònic: info@clubtenissueca.com
  • La Consergeria del Club.
  • La Secretaria del Club des del 7 al 31 de maig en horari de 10 a 14 h. i de 16 a 19 h.

NOTA: S’hi adjuntarà fotocòpia del DNI de totes les persones que integren la unitat familiar (o fotocòpia del la pàgina del llibre de familia on conste el membre de la unitat familiar que encara no tinga DNI).

La Junta Directiva

Categories: Actualitat Social