Per la present, es convoca a tots/es els/les socis/es del Club de Tenis Sueca, a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que se celebrarà, el diumenge dia 24 de febrer, a les 10’00 hores, en primera convocatòria, i a les 10’30 hores, en segona i última convocatòria, en les instal·lacions del Club Social.

ORDRE DEL DIA

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les assemblees anteriors.
  2. Ratificació del nou membre de la junta directiva.
  3. Informe de la presidència.
  4. Memòria, liquidació del pressupost, balanç de l’exercici 2012, rendició de comptes i aprovació, si s’escau.
  5. Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2013
  6. Presentació i aprovació, si s’escau,  del projecte “Instal·lacions esportives” (pàdel, tenis, gimnàs i parc infantil) i propostes de la junta directiva
  7. Propostes que formulen els socis, que hauran d’anar avalades al menys per un 5 % del total de socis.
  8. Precs i preguntes.
Categories: Actualitat