Sueca, a 1 de febrer de 2012

Per la present es convoca a tots els/les socis/es del Club de Tenis Sueca, a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es celebrarà, el diumenge dia 26 de Febrer, a les 11 h. en primera convocatòria i a les 11’30 h. en segona i última convocatòria, a les instal·lacions del Club social, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior

2. Ratificació del nou membre de la junta directiva.

3. Informe de la presidència.

4. Memòria, liquidació del pressupost, balanç de l’exercici 2011, rendició de comptes i aprovació.

5. Pressupost per a l’exercici econòmic de l’any 2012.

6. Projectes i propostes de la Junta Directiva

7. Propostes que formulen els Socis, que hauran d’anar avalades al menys per un 5 % del total de socis.

8. Precs i preguntes.

La Junta Directiva

El president

 Signat.: Àngel Ribera Hermano

Categories: Actualitat